Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en Mind the gap Webdesign tot stand te komen overeenkomst. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400 en verder.

De overeenkomst wordt gesloten door beide partijen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Een offerte van Mind the gap Webdesign is vrijblijvend en drie maanden geldig
De overeenkomst tussen opdrachtgever en Mind the gap Webdesign komt tot stand op het moment dat de offerte van Mind the gap Webdesign schriftelijk wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Mind the gap Webdesign aanvangen.
Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs.

Indien opdrachtgever de opdracht aan Mind the gap Webdesign heeft verleend om deze door Mind the gap Webdesign te laten uitvoeren, is Mind the gap Webdesign gerechtigd een andere persoon de opdracht te laten uitvoeren. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht van opdrachtgever voortvloeit dat deze onbepaalde tijd is aangegaan.
Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaats vinden.

Artikel 2: De uitvoering van de werkzaamheden

A. Algemeen
In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door Mind the gap Webdesign uit te voeren werkzaamheden.
Mind the gap Webdesign zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Mind the gap Webdesign vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
Mind the gap Webdesign is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Mind the gap Webdesign de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Mind the gap Webdesign is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
Mind the gap Webdesign behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Indien Mind the gap Webdesign op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Mind the gap Webdesign vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Mind the gap Webdesign. Dit geldt in ieder geval bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren van meer dan 10% en/of van het geoffreerde bedrag van meer dan 10%.
Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
Mind the gap Webdesign is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Mind the gap Webdesign zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
Mind the gap Webdesign spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Mind the gap Webdesign.

B. Ontwerpen en bouwen van een website
Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.
Mind the gap Webdesign heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Mind the gap Webdesign voor aanspraken van derden ter zake.
Mind the gap Webdesign zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website.
Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. Mind the gap Webdesign zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal de broncode van een ontwikkelde website aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Opdrachtgever vrijwaart Mind the gap Webdesign voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat Mind the gap Webdesign kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en Mind the gap Webdesign daarvoor niet gewaarschuwd heeft. Mind the gap Webdesign heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan Mind the gap Webdesign verstrekte bronmaterialen.

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan Mind the gap Webdesign te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
Mind the gap Webdesign zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.
Indien expliciet schriftelijk overeengekomen levert Mind the gap Webdesign een website op met een instructievideo.

C. Onderhoud aan een website
Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plugins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een release.
Op verzoek van Mind the gap Webdesign zal opdrachtgever alle benodigde toegang verlenen tot betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken.
Mind the gap Webdesign biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement.
Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door Mind the gap Webdesign. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Mind the gap Webdesign dit na overleg met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.
Mind the gap Webdesign is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. Mind the gap Webdesign is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Mind the gap Webdesign dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.

Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
Mocht de opdrachtgever met Mind the gap Webdesign overeenkomen dat opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plugins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Mind the gap Webdesign trachten op te lossen tegen geldend uurtarief.
Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Mind the gap Webdesign deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever Opdrachtgever zal zorg dragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart Mind the gap Webdesign voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Mind the gap Webdesign deze aan de Opdrachtgever doorberekenen.

Mind the gap Webdesign zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Mind the gap Webdesign een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Mind the gap Webdesign dit schriftelijk melden aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Mind the gap Webdesign deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Mind the gap Webdesign. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door Mind the gap Webdesign tegen geldend uurtarief.
Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Mind the gap Webdesign heeft gemeld en Mind the gap Webdesign deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Mind the gap Webdesign kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
Indien Mind the gap Webdesign en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Mind the gap Webdesign ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Mind the gap Webdesign zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Mind the gap Webdesign kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.
Mind the gap Webdesign zal zich inspannen om de kennis omtrent de software op peil te houden. Indien van toepassing zal Mind the gap Webdesign advies uitbrengen aan opdrachtgever.

D. Webhosting
De hosting die Mind the gap Webdesign biedt bestaat onder meer uit registreren van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte, ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen en/of het verstrekken van e-mailadressen.
Indien de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte wordt overschreden is Mind the gap Webdesign gerechtigd de opdrachtgever de eventuele meerkosten door te belasten.

De hosting van de website van opdrachtgever zal standaard worden verzorgd door VDX. Indien opdrachtgever een andere hostingprovider verkiest zal Mind the gap Webdesign het eventuele meerwerk dat voortvloeit uit deze keuze in rekening brengen bij de opdrachtgever.
Mind the gap Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop Mind the gap Webdesign geen invloed kan uitoefenen.
Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens derden is. Opdrachtgever vrijwaart Mind the gap Webdesign voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door Mind the gap Webdesign is geregistreerd.
Mind the gap Webdesign kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.

Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.
Mind the gap Webdesign kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.
Mind the gap Webdesign kan opdrachtgever verzoeken informatie te verwijderen indien Mind the gap Webdesign (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert. Opdrachtgever dient op eerste verzoek betreffende informatie geheel te verwijderen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft is Mind the gap Webdesign gerechtigd de informatie zelf te verwijderen dan wel opdrachtgever de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.
Als Mind the gap Webdesign werkzaamheden voor opdrachtgever verricht op bevel van de overheidsinstanties of i.v.m. wettelijke verplichtingen zullen deze in rekening worden gebracht tegen geldend uurtarief.

Mind the gap Webdesign kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient Mind the gap Webdesign wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).
Mind the gap Webdesign heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. Opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.
Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. Mind the gap Webdesign is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.

Indien opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. Mind the gap Webdesign zal dan ook niet vanzelfsprekend meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en indien van toepassing benodigd personeel hiervoor beschikbaar houden.
Opdrachtgever staat jegens Mind the gap Webdesign in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Mind the gap Webdesign van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door Mind the gap Webdesign gewenste vorm, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en personeel zoals omschreven in artikel 3 leden 1 en 2 zijn voor rekening van opdrachtgever.

Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Mind the gap Webdesign, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Mind the gap Webdesign gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan.
Uitvoering van de overeenkomst vraagt de volgende medewerking van opdrachtgever:
Opdrachtgever geeft gemaakte keuzes en specificaties tijdig door aan Mind the gap Webdesign
Opdrachtgever keurt de website na oplevering tijdig (binnen de gestelde termijn van tien werkdagen).
Indien er voor de bouw of het onderhoud aan de website licenties van derden nodig zijn moet opdrachtgever deze zelf kopen of deze worden door Mind the gap Webdesign aangeschaft voor rekening van opdrachtgever. Mind the gap Webdesign wordt gevrijwaard van aanspraken van derden bij de installatie en onderhoud van betreffende software.
Opdrachtgever onthoudt zich op diens website van illegale activiteiten of zaken in strijd met de openbare orde of goede zeden.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde website berusten uitsluitend bij Mind the gap Webdesign en diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen. Opdrachtgever zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.
Indien enig recht van intellectueel eigendom op software wordt overgedragen van Mind the gap Webdesign naar opdrachtgever, behoudt Mind the gap Webdesign een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de website en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen.
Mind the gap Webdesign behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen.
Niets uit het voorgaande mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijd oplevert met een bepaling uit licenties, zoals open-source licenties, of software van derden die onderdeel zijn van de door Mind the gap Webdesign ontwikkelde website. Indien deze licenties verplichtingen met zich meebrengen voor de door Mind the gap Webdesign ontwikkelde website, gaan deze verplichtingen boven het in dit artikel bepaalde.

Artikel 5: Prijs en betaling
Prijzen voor websites worden overeengekomen in offerte en zijn derhalve bepaald. Indien echter het project langer duurt dan overeengekomen en dit niet te wijten is aan Mind the gap Webdesign kunnen prijzen tussentijds worden aangepast.
Mind the gap Webdesign factureert het bedrag van de offerte na afloop van de uitvoering van de opdracht.
Mind the gap Webdesign factureert beheer- en andere werkzaamheden op basis van haar uurtarief, (waaronder kosten van door haar ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht zodra de werkzaamheden zijn afgerond, tenzij anders is overeengekomen.
Mind the gap Webdesign factureert onderhoudsabonnementen, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm, voorafgaande aan de periode waarop het abonnement betrekking heeft.
Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is Mind the gap Webdesign gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Mind the gap Webdesign, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen is Mind the gap Webdesign gerechtigd om onderdelen van de website buiten werking te stellen, de webhosting stil te leggen of het onderhoud uit te stellen.
Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Mind the gap Webdesign maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 40.
Prijsafspraken m.b.t. hosting en onderhoud kunnen tussentijds worden aangepast. Mind the gap Webdesign zal opdrachtgever altijd schriftelijk op de hoogte stellen van deze voorgenomen prijsaanpassing. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat heeft hij de mogelijkheid tot het kosteloos ontbinden van het betreffende contract.
Bij onvoorziene kosten is Mind the gap Webdesign gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de opdracht
In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Mind the gap Webdesign te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.
In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is Mind the gap Webdesign gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Mind the gap Webdesign is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. Mind the gap Webdesign zal hierover melding doen aan opdrachtgever.
Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.

De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen.
Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
Mind the gap Webdesign behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring
Mind the gap Webdesign is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Mind the gap Webdesign.
De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het aan Mind the gap Webdesign verschuldigde bedrag door beide partijen overeengekomen in offerte.
Voorts geldt dat indien de opdracht is onderverdeeld in delen, de aansprakelijkheid van Mind the gap Webdesign beperkt is tot het bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Indien voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft worden uitgevoerd tegen een uurtarief, is de aansprakelijkheid van Mind the gap Webdesign beperkt tot vijf (5) maal het in de offerte vermelde uurtarief.
Mind the gap Webdesign is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Mind the gap Webdesign voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere opdrachtgevers. In dat geval betaalt Mind the gap Webdesign aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaand artikel geldende schadevergoeding.
Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Mind the gap Webdesign geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
Mind the gap Webdesign zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mind the gap Webdesign is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van Mind the gap Webdesign werken.

Opdrachtgever vrijwaart Mind the gap Webdesign ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor opdrachtgever (nog te) verrichte(n) opdracht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Mind the gap Webdesign. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Mind the gap Webdesign in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 8: Privacy bepalingen
Uw persoonsgegevens worden door Mind the gap Webdesign slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Mind the gap Webdesign verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
Voor verdere privacybepalingen verwijst Mind the gap Webdesign naar de hiervoor opgestelde Privacyverklaring.

Artikel 9: Overige bepalingen
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mind the gap Webdesign zetelt.
Indien Mind the gap Webdesign op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor opdrachtgever in toekomstige overeenkomsten. In volgende overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.

Versie: februari 2021